Jak na daň z nemovitých věcí?

Jak na daň z nemovitých věcí Daň z nemovitosti (přesněji daň z nemovitých věcí) je jednou z majetkových daní. Platí pro každého a nejsou u ní výjimky. Jednoduše řečeno každý, kdo vlastní nějakou nemovitou věc (dům, byt, pozemek, podíl na nemovitosti), musí zaplatit daň.

Daň z nemovitých věcí se platí jednou ročně, a to vždy do konce května. Za rok 2024 je tedy nutné zaplatit do 31. května 2024. Ptáte se proč za rok 2024, když ten teprve začal? Je to tak, daň z nemovitosti je jediná daň, která se neplatí zpětně, ale platí se dopředu!

Přiznání k dani z nemovitosti (formulář) je nutné podat na podatelnu, nebo zaslat do datové schránky finančního úřadu do konce ledna. Za rok 2024 tedy do 31. ledna 2024. Pokud u Vás ale došlo v posledním roce k nákupu nebo prodeji, jak určit, které nemovitosti budete vyplňovat na daňové přiznání? K tomu nám pomůže rozhodný den, jež je stanoven na 1. ledna. Prakticky je to tak, že za všechny nemovitosti, které jste vlastnili 1. ledna 2024, musíte zaplatit daň z nemovitosti na celý rok 2024. Ke změnám v průběhu roku se již nepřihlíží. Pozor na případ, kdy 1.1.2024 nebyly nemovitosti zapsány, ale již bylo započato řízení o vkladu vlastnického práva. Zde je nutné podat přiznání do 3 měsíců následujících po provedení vkladu.

Přiznání k dani z nemovitosti se podává na finanční úřad, v jehož kraji je vlastněná nemovitost. Pokud vlastníte více nemovitostí, ve více krajích, pak na jeden formulář uvedete všechny nemovitosti umístěné v jednom kraji a podáte na jeden Vámi vybraný finanční úřad z tohoto kraje. Podává se tedy jedno přiznání v každém kraji, ve kterém je umístěna nějaká nemovitost.

Přiznání k dani z nemovitosti není nutné podávat každý rok. Přiznání musí podat každý, kdo za poslední rok nabyl, pozbyl, nebo změnil nemovitost. Pokud finanční úřad neobdrží žádné daňové přiznání, bude Vám vyměřovat daň ze stejných nemovitostí, pro jaké Vám daň vyměřoval v minulém roce. Změna koeficientů není důvodem pro podání daňového přiznání. Správce daně tyto změny v koeficientech automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám a vlastníkům zašle přepočítaný předpis k platbě daně.

Kdo prodal, nebo daroval nemovitost, musí nahlásit tuto změnu na finanční úřad formou podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud tak neučiní, mohl by finanční úřad vyměřit daň i za nemovitost, kterou již nevlastní.

Kdo koupil, dostal, nebo zdědil nemovitost, musí tuto změnu nahlásit na místně příslušný finanční úřad. V případě, že tak neučiní, zcela určitě může očekávat pokutu od finančního úřadu.

Jak na daň z nemovitých věcí Pozor, daňové přiznání musí podat a daň zaplatit i ten, kdo :

  • získal stavební povolení, nebo již staví budovu (např. rodinný dům)
  • provedl větší rekonstrukci nemovitosti, změnil výměru, přistavěl, změnil charakter nemovitosti (určující je, zda rekonstruovaná nemovitosti je k rozhodnému dni již užívána, kolaudace nehraje pro finanční úřad roli)
  • změnil charakter pozemku (např. změnil trvalý travní porost na stavební pozemek)
  • stavebník, jedná‑li se o pozemek zatížený právem stavby
  • pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, který je v majetku státu
  • organizace nebo osoby, které mají právo hospodařit nebo užívat pozemek, který je v majetku státu
  • pronajímá v obytném domě místnost např. turistům a zároveň poskytujete v souvislosti s tím další služby (např. úklid, vynášení odpadků, snídaně apod.)
  • POZOR - změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí!

Pokud byla v daném kraji prodána poslední nemovitost poplatníka, je nutné zaslat finančnímu úřadu oznámení o zániku daňové povinnosti. Pro tento případ neexistuje formulář, oznámení se tedy zasílá volnou formou.

Jak je to s daní z nemovitosti v případě manželů (takzvaného SJM – společného jmění manželů), nebo podílového vlastnictví?

U manželů (SJM) podává přiznání k dani z nemovitosti jeden z manželů, který je tímto úkonem považován finančním úřadem za společného zástupce obou daňových poplatníků (manželů). Druhý z manželů je pak pro tuto daň ručitelem. Tedy pokud by daň nebyla zaplacena, finanční úřad ji může vymáhat jak po jednom, tak i po druhém z manželů.

U podílového vlastnictví je to obdobné. Pokud jeden ze spoluvlastníků podá daňové přiznání k celým nemovitostem, je považován za zmocněnce všech spoluvlastníků pro podání a platbu daně. Ručitelé jsou zde opět všichni. Oproti SJM pokud ale podá první spoluvlastník přiznání jen pro svůj podíl (což u SJM nelze), jsou povinni všichni spoluvlastníci podat samostatné přiznání pro svůj podíl. Pokud někdo ze spoluvlastníků přiznání nepodá nebo daň nezaplatí, bude mu vyměřena daň z jeho podílu z moci úřední.

Kde vzít formulář a jak ho vyplnit? Pro daň z nemovitých věcí je určen daňový tiskopis č. 25 5450 vzor č. 19. Papírový formulář je možné vyzvednout na každém finančním úřadě, elektronickou verzi ve formátu pdf je ke stažení ZDE. Veškeré formuláře související s daní z nemovité věci jsou ke stažení ZDE.

Pro vyplnění formuláře je také možné využít aplikaci pro elektronická podání. Tuto možnost doporučuji. Aplikace kontroluje chyby, počítá koeficienty, po vyplnění lze vytisknout formulář, nebo vygenerovat xml soubor pro odeslání přes datovou schránku. Aplikace je na adrese ZDE.

Formulář, který se podává na finanční úřad je rozdělen do několika částí. Na první stránce vyplníme nacionále, k jakému finančnímu úřadu tiskopis podáváme, že se jedná o řádné přiznání, pro který rok, kolik příloh přikládáme atp.

Na II. oddílu se uvádí informace o dani z pozemků. Uvádíme zde typ pozemku, od kdy jsme vlastníky pozemku, vypíšeme jednotlivé pozemky, jejich výměru dle katastrálního úřadu, uvedeme, zda jsou, a o jaké výměře, na těchto pozemcích zpevněné nebo zastavěné plochy. Pro každý typ pozemků (orná půda, trvalý trapní porost, les, rybník, zastavěná plocha, stavební pozemek, ostatní plocha), je nutné přiložit samostatný list II. Oddílu. Pokud se na list II. Oddílu pozemky nevejdou, je nutné přiložit ještě přílohu k listu k dani z pozemků, kam uvedeme zbývající pozemky daného typu.

Na III. oddílu se uvádí informace o dani ze staveb. Uvádíme zde typ stavby nebo jednotky, umístění, číslo popisné, parcelu, rok dokončení a další informace. Opět pokud se nemovitosti daného typu na III. Oddíl nevejdou, přiložíme přílohu listu k dani ze staveb a jednotek.

Ve IV. Oddílu je poté, pokud použijete výše zmíněnou aplikaci, automaticky vypočítána výše daně. Ve druhé polovině oddílu je nutné ještě uvést informace o tom, kdo tiskopis sestavil, datum a podpis.

Hotový formulář je možné vytisknout, podepsat a podat na podatelnu finančního úřadu. Druhou možností je uložit jako xml soubor a tento odeslat pomocí datové schránky.

Finanční úřad podání zpracuje, zkontroluje a na jeho základě vyměří daň. Tedy zašle předpis (složenku) pro platbu daně. Daň plaťte vždy až na základě tohoto předpisu. Zajímavou možností je použití formuláře tiskopis č. 25 5559 - vzor č. 1 (ŽÁDOST ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem), po jehož podání budete dostávat předpis k placení daně z nemovitosti emailem. Tiskopis je možné vytisknout ZDE, jeho interaktivní verze ZDE. O zasílání údajů pro placení daně na e-mail je možné kromě fyzického podání na podatelnu a podání pomocí datové schránky, požádat také zasláním podepsané a naskenované žádosti na e-mail finančního úřadu.

Od 1. ledna 2024 vstoupilo v platnost v oblasti daně z nemovitých věcí celkově 40 změn. Jedná se především o zvýšení sazeb daně pro všechny nemovité věci v průměru na 1,8 násobek, změnu u podávání přiznání pro garáže, pozemky s vydaným stavebním povolením nebo zahájenou výstavbou, pronájem částí obytných domů turistům atd. Podrobnější informace k novinkám platným od 1.1.2024 najdete ZDE

Snad pro nás může být útěchou, že daň z nemovitých věcí jde rovnou do rozpočtu obcí, ve kterých se nemovitosti nacházejí. Věřme tedy, že je s těmito penězi hospodařeno na obecní úrovni dobře a jsou investovány pouze v regionu, kde se nacházejí nemovitosti, ze kterých je daň placena.

Pokud Vám přeci jen připadá přiznání k dani z Vaší nové nemovitosti složité, je možné využít služeb realitního specialisty, daňového poradce nebo požádat o konzultaci přímo pracovníka finančního úřadu. Dobrou zprávou je, že daňové přiznání k dani z nemovité věci je nutné podat pouze při změně vlastněných nemovitostí. Pokud je stav stejný (nepodali jste nové daňové přiznání), vyměří každý další rok finanční úřad daň ze stejných nemovitostí jako v minulém roce a zašle Vám jen předpis pro platbu složenkou nebo emailem. Další roky je to tedy tato daň kromě vlastní platby alespoň bez starosti s vyplňováním.

Přeji Vám mnoho vlastněných nemovitostí, i přes tuto nutnou byrokracii.

Bc. Jakub Róža
samostatný realitní makléř

Publikováno: 4.1.2019, aktualizováno 16.1.2020, 8.1.2021, 12.1.2022, 16.1.2023, 11.1.2024

Sdílejte tuto stránku!