Jak na daň z nemovitých věcí?

Jak na daň z nemovitých věcí Daň z nemovitosti (přesněji daň z nemovitých věcí) je jednou z majetkových daní. Platí pro každého a nejsou u ní výjimky. Jednoduše řečeno každý, kdo vlastní nějakou nemovitou věc (dům, byt, pozemek, podíl na nemovitosti), musí zaplatit daň.

Daň z nemovitých věcí se platí jednou ročně, a to vždy do konce května. Za rok 2021 je tedy nutné zaplatit do 31. května 2021.

Přiznání k dani z nemovitosti (formulář) je nutné podat na podatelnu, nebo zaslat do datové schránky finančního úřadu do konce ledna. Za rok 2021 tedy do 31. ledna 2021. Pokud u Vás ale došlo v posledním roce k nákupu nebo prodeji, jak určit, které nemovitosti budete vyplňovat na daňové přiznání? K tomu nám pomůže rozhodný den, jež je stanoven na 1. ledna. Prakticky je to tak, že za všechny nemovitosti, které jste vlastnili 1. ledna 2021, musíte zaplatit daň z nemovitosti na celý rok 2021. Ke změnám v průběhu roku se již nepřihlíží. Pozor na případ, kdy 1.1.2021 nebyly nemovitosti zapsány, ale již bylo započato řízení o vkladu vlastnického práva. Zde je nutné podat přiznání do 3 měsíců následujících po provedení vkladu.

Přiznání k dani z nemovitosti se podává na finanční úřad, v jehož kraji je vlastněná nemovitost. Pokud vlastníte více nemovitostí, ve více krajích, pak na jeden formulář uvedete všechny nemovitosti umístěné v jednom kraji a podáte na jeden Vámi vybraný finanční úřad z tohoto kraje. Podává se tedy jedno přiznání v každém kraji, ve kterém je umístěna nějaká nemovitost.

Přiznání k dani z nemovitosti není nutné podávat každý rok. Přiznání musí podat každý, kdo za poslední rok nabyl, pozbyl, nebo změnil nemovitost. Pokud finanční úřad neobdrží žádné daňové přiznání, bude Vám vyměřovat daň ze stejných nemovitostí, pro jaké Vám daň vyměřoval v minulém roce.

Kdo prodal, nebo daroval nemovitost, musí nahlásit tuto změnu na finanční úřad formou podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud tak neučiní, mohl by finanční úřad vyměřit daň i za nemovitost, kterou již nevlastní.

Kdo koupil, dostal, nebo zdědil nemovitost, musí tuto změnu nahlásit na místně příslušný finanční úřad. V případě, že tak neučiní, zcela určitě může očekávat pokutu od finančního úřadu.

Pozor, daňové přiznání musí podat a daň zaplatit i ten, kdo :

  • provedl větší rekonstrukci nemovitosti, změnil výměru, přistavěl, změnil charakter nemovitosti (určující je, zda rekonstruovaná nemovitosti je k rozhodnému dni již užívána, kolaudace nehraje pro finanční úřad roli)
  • změnil charakter pozemku (např. změnil trvalý travní porost na stavební pozemek)
  • stavebník, jedná li se o pozemek zatížený právem stavby
  • pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, který je v majetku státu
  • organizace nebo osoby, které mají právo hospodařit nebo užívat pozemek, který je v majetku státu

Pokud byla v daném kraji prodána poslední nemovitost poplatníka, je nutné zaslat finančnímu úřadu oznámení o zániku daňové povinnosti. Pro tento případ neexistuje formulář, oznámení se tedy zasílá volnou formou.

Jak je to s daní z nemovitosti v případě manželů (takzvaného SJM – společného jmění manželů), nebo podílového vlastnictví?

U manželů (SJM) podává přiznání k dani z nemovitosti jeden z manželů, který je tímto úkonem považován finančním úřadem za společného zástupce obou daňových poplatníků (manželů). Druhý z manželů je pak pro tuto daň ručitelem. Tedy pokud by daň nebyla zaplacena, finanční úřad ji může vymáhat jak po jednom, tak i po druhém z manželů.

U podílového vlastnictví je to obdobné. Pokud jeden ze spoluvlastníků podá daňové přiznání k celým nemovitostem, je považován za zmocněnce všech spoluvlastníků pro podání a platbu daně. Ručitelé jsou zde opět všichni. Oproti SJM pokud ale podá první spoluvlastník přiznání jen pro svůj podíl (což u SJM nelze), jsou povinni všichni spoluvlastníci podat samostatné přiznání pro svůj podíl. Pokud někdo ze spoluvlastníků přiznání nepodá nebo daň nezaplatí, bude mu vyměřena daň z jeho podílu z moci úřední.

Kde vzít formulář a jak ho vyplnit? Pro daň z nemovitých věcí je určen daňový tiskopis č. 25 5450 vzor č. 16. Papírový formulář je možné vyzvednout na každém finančním úřadě, elektronickou verzi ve formátu pdf je ke stažení ZDE. Veškeré formuláře související s daní z nemovité věci jsou ke stažení ZDE.

Pro vyplnění formuláře je také možné využít aplikaci pro elektronická podání. Tuto možnost doporučuji. Aplikace kontroluje chyby, počítá koeficienty, po vyplnění lze vytisknout formulář, nebo vygenerovat xml soubor pro odeslání přes datovou schránku. Aplikace je na adrese ZDE.

Formulář, který se podává na finanční úřad je rozdělen do několika částí. Na první stránce vyplníme nacionále, k jakému finančnímu úřadu tiskopis podáváme, že se jedná o řádné přiznání, pro který rok, kolik příloh přikládáme atp.

Na II. oddílu se uvádí informace o dani z pozemků. Uvádíme zde typ pozemku, od kdy jsme vlastníky pozemku, vypíšeme jednotlivé pozemky, jejich výměru dle katastrálního úřadu, uvedeme, zda jsou, a o jaké výměře, na těchto pozemcích zpevněné nebo zastavěné plochy. Pro každý typ pozemků (orná půda, trvalý trapní porost, les, rybník, zastavěná plocha, stavební pozemek, ostatní plocha), je nutné přiložit samostatný list II. Oddílu. Pokud se na list II. Oddílu pozemky nevejdou, je nutné přiložit ještě přílohu k listu k dani z pozemků, kam uvedeme zbývající pozemky daného typu.

Na III. oddílu se uvádí informace o dani ze staveb. Uvádíme zde typ stavby nebo jednotky, umístění, číslo popisné, parcelu, rok dokončení a další informace. Opět pokud se nemovitosti daného typu na III. Oddíl nevejdou, přiložíme přílohu listu k dani ze staveb a jednotek.

Ve IV. Oddílu je poté, pokud použijete výše zmíněnou aplikaci, automaticky vypočítána výše daně. Ve druhé polovině oddílu je nutné ještě uvést informace o tom, kdo tiskopis sestavil, datum a podpis.

Hotový formulář je možné vytisknout, podepsat a podat na podatelnu finančního úřadu. Druhou možností je uložit jako xml soubor a tento odeslat pomocí datové schránky.

Finanční úřad podání zpracuje, zkontroluje a na jeho základě vyměří daň. Tedy zašle předpis (složenku) pro platbu daně. Daň plaťte vždy až na základě tohoto předpisu. Zajímavou možností je použití formuláře tiskopis č. 25 5559 - vzor č. 1 (ŽÁDOST ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem), po jehož podání budete dostávat předpis k placení daně z nemovitosti emailem. Tiskopis je možné vytisknout ZDE, jeho interaktivní verze ZDE.

Změny v dani z nemovitých věcí v roce 2021:

První změnou, kterou novela zákona přináší a na kterou je třeba dát pozor je osvobození od daně z nemovitých věcí u pozemků umístěných v národních parcích, které byly dříve osvobozeny všechny. Nově jsou osvobozeny pouze pozemky v národních parcích, které jsou zároveň zařazené do "přírodní zóny". Jedná se nové rozdělení národních parků dle novely (č. 123/2017 Sb.) zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.).

Druhou změnou kterou novela přináší je možnost, aby obce stanovily místní koeficient nejen pro celou obec, jak tomu bylo doposud, ale aby mohly nově stanovit místní koeficient i pro část obce a odlišit tak podmínky v jednotlivých částech obce. Novela tak přináší obcím možnost zohlednit ve výši místního koeficientu podmínky například podle polohy dané části obce, úrovně občanské vybavenosti, dopravní obslužnosti nebo průmyslu sousedícího s částí obce. Některé oblasti si tak mohou do budoucna polepšit a některé naopak zaplatí na dani z nemovitých věcí více.

Třetí změnou a neobvyklou záležitostí platnou pouze pro rok 2021 je s ohledem na omezení způsobené coronavirem a na základě generálního pardonu posunut termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí do 1.4.2021 bez sankcí. Pozor, pokud jeden ze spoluvlastníků přiznává nově nabytý spoluvlastnický podíl a podává přiznání jen za svůj podíl, je nutné přiznání podat do 31.1.2021. Tato lhůta vyplývá ze zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji prodloužit, generální pardon se na tento případ nevztahuje! V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 1.4.2021.

Snad pro nás může býti útěchou, že daň z nemovitých věcí jde rovnou do rozpočtu obcí, ve kterých se nemovitosti nacházejí. Věřme tedy, že je s těmito penězi hospodařeno na obecní úrovni dobře a jsou investovány pouze v regionu, kde se nacházejí nemovitosti, ze kterých je daň placena.

Pokud Vám přeci jen připadá přiznání k dani z Vaší nové nemovitosti složité, je možné využít služeb realitního specialisty, daňového poradce nebo požádat o konzultaci přímo pracovníka finančního úřadu. Dobrou zprávou je, že daňové přiznání k dani z nemovité věci je nutné podat pouze při změně vlastněných nemovitostí. Pokud je stav stejný (nepodali jste nové daňové přiznání), vyměří každý další rok finanční úřad daň ze stejných nemovitostí jako v minulém roce a zašle Vám jen předpis pro platbu složenkou nebo emailem. Další roky je to tedy tato daň kromě vlastní platby alespoň bez starosti s vyplňováním.

Přeji Vám mnoho vlastněných nemovitostí, i přes tuto nutnou byrokracii.

Bc. Jakub Róža
samostatný realitní makléř

Publikováno: 4.1.2019, aktualizováno 16.1.2020, 8.1.2021

Sdílejte tuto stránku!